Energiebeleid, duurzaamheid en groene groei

Effectiviteit van het Nederlandse energiebeleid in 2007-2012: productiesubsidies voor hernieuwbare energie

Hof, Bert; Kocsis, Viktoria

Dit artikel behandelt de effectiviteit van enkele instrumenten binnen het Nederlandse energiebeleid in de periode 2007-2012 en formuleert daarbij lessen voor toekomstig energiebeleid en toekomstige beleidsevaluaties. Basis is de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 14 van het ministerie van Economische Zaken, een doelmatige en duurzame energievoorziening. Het doel van zo een beleidsdoorlichting is om uitspraken te doen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, voornamelijk gebaseerd op evaluaties van de beleidsinstrumenten die onder het betreffende beleidsartikel vallen. Effectiviteit is gedefinieerd als de mate waarin beleidsinstrumenten bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelen. De doorlichting is grotendeels gebaseerd op eerder uitgevoerde ex-post evaluaties van de energiebeleidsinstrumenten, aangevuld met interviews en actuele data. De beleidsevaluatie betrof heel artikel 14. Dit artikel richt zich specifiek op de effectiviteit van productiesubsidies binnen het onderdeel duurzame en veilige energievoorziening. Het artikel biedt ook een methodiek voor toekomstige beleidsevaluaties