Pensioenen

Het pensioencontract in vijf toekomsten

Ponds, Eduard

De bijdrage typeert de discussie rond het nieuwe pensioencontract aan de hand van twee kernthema's, te weten: wel of niet risicospreiding in de tijd en wel of niet leeftijddifferentiatie in de pensioentoezegging. Op basis hiervan wordt een viertal typologieën van pensioencontracten onderscheiden waar het huidige contract in de toekomst naar toe kan evolueren. Vooralsnog is te verwachten dat het bestaande contract blijft gehandhaafd, zij het met aanpassingen op het vlak van risicotoedeling (expliciet kortingsbeleid) en waardering (minder volatiel), die de schokbestendigheid vergroten. Pensioenfondsen worden evenwel steeds grijzer en daardoor kan voorzien worden dat leeftijddifferentiatie doorgevoerd zal worden in het beleggingsbeleid. De grote vraag is dan of dit wordt geïmplementeerd in de context van een individuele pensioenregeling dan wel in de context van een beperkt aantal collectieve (opbouw)regelingen.