Hoe komen we uit de crisis?

Pieken in de polder ?!

Groot, Henri de

In deze bijdrage wordt ingegaan op recent onderzoek dat inzicht geeft in ruimtelijk economische vraagstukken op zowel stedelijk als nationaal en Europees niveau. Daarbij worden drie onderwerpen nader uitgewerkt, namelijk de gevolgen van culturele diversiteit binnen Europa, de productiviteitseffecten van clustering van economische activiteit en de oorzaken en implicaties van de trek van hoger opgeleiden naar stedelijke gebieden. Specifieke aandacht wordt besteed aan onder andere het topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid, krimp in perifere gebieden als keerzijde van voortgaande verstedelijking en het belang van scholingsbeleid voor economische ontwikkeling.