Minithema: Veldexperimenten voor Beleid

Rigiditeit door flexibiliteit: management bureaucratieen in Nederland

Kleinknecht, Alfred; Kwee, Zenlin; Budyanto, Lilyana

Meer flexibiliteit in arbeidsverhoudingen leidt tot meer korte en vluchtige verbintenissen tussen werkgever en werknemer, wat afbreuk doet aan vertrouwen en loyaliteit. In dit paper toetsen we de hypothese dat meer flexibiliteit in arbeidsverhoudingen gepaard gaat met grotere bureaucratieen voor management en control. Uit gerelateerd onderzoek blijkt dat Angelsaksische landen met meer flexibele arbeidsmarkten ruim dubbel zo hoge percentages managers in hun personeel blijken te hebben dan bedrijven in Rijnlandse economieen. Wij laten zien dat Nederlandse organisaties die veel flexibel werk gebruiken significant meer managers in hun personeelsbestand hebben dan vergelijkbare organisaties met meer vast personeel. Opmerkelijk is ook dat kleine bedrijven dikkere managementlagen hebben dan hun grotere tegenhangers en dat jonge bedrijven zich niet onderscheiden van oudere bedrijven. Ook hebben overheidsorganisaties dunnere managementlagen dan private, marktgerichte organisaties.